25 Юни 2013 Петиция в Парламента срещу законопроект, който ще монополизира професията брокер и ще унищожи средния бизнес в бранша

by НСБИ

Националното „Сдружение брокери на имоти” внесе Петиция в Парламента, свързана с изключително рестриктивния законопроект за регулиране на посредническата дейност при сделки с недвижими имоти. Законопроектът има за цел монополизиране на пазара на недвижими имоти, резултат от което ще бъде унищожаване на малкия и средния бизнес в бранша и е създаден от Сдружението в частна полза Национално сдружение „Недвижими имоти”, в което членуват малко над 200 брокера и агенции. За сравнение в страната има регистрирани над 20 000 брокера и 2000 агенции.

С какво брокерите, подписали Петицията, не са съгласни?

В Петицията се изразява несъгласие най-вече със създаването на частна браншова структура, наречена Камара на брокерите. Законопроектът предвижда тази частна структура да контролира и глобява. Така чрез нея ще се извличат огромни печалби за сметка на останалите заети в бранша (над 20 000 брокери) под формата на различни такси и глоби. Основната цел на новия законопроект е да се монополизира пазара в сектор/бранш „Недвижими имоти”.

Законопроектът определя липсата на свободен пазар, предвижда чрез силата на закона и различни мерки, задължения, такси и проверки да се ограничи конкуренцията в занаята. Това ще затвори свободния вход към професията и ще рефлектира директно към потребителя, чиято услуга неминуемо ще се оскъпи.

Този закон предвижда да се ограничи конкуренцията в бранша и да се акумулират големи средства чрез силата на закона и различни мерки, задължения, такси, проверки и контрол, насочени към извличане на печалба за шепа хора и агенции – по-точно за собствениците на частната Камара на брокерите.

Какво предлага Национално „Сдружение брокери на имоти”?

1. Да се създаде Национален регистър на брокерите – държавна собственост, а не собственост на камара на брокерите
2. Вписванията в Регистъра да се извършват от държавни служители към Агенция по вписванията или към друг държавен орган, на основания посочени в специален Закон, а не от 7 брокери – конкуренти
3. Санкциите за неизпълнение на задълженията на брокерите да се налагат само от българските съдилища, а не от комисия от професионална етика към камарата
4. Професионалните обучения на брокери да се осъществяват по реда на Закона за професионалното обучение и образование в свободно избрано от всеки брокер учебно заведение, а не по програма и в учебно заведение, определени от камарата.

5. Държавата да не делегира правомощия по администриране на бранш недвижими имоти на частна структура (камара), както не е делегирала такива по отношение на Търговския регистър, в който се вписват турговците по правилата на Закона за търговския регистър.

Петицията на „Сдружение брокери на имоти” е подписана от 450 брокера (фирми) от цялата страна.

Сдружение брокери на имоти е учредено на 13 Април 2013 г. Към момента в Сдружението членуват над 155 фирми.
Сдружението цели защита на правата и интересите на своите членове и на потребителите на посреднически услуги чрез приемане на специален закон, с който да се въведат правила за работа на пазара на имоти, изпълнението на които да се контролира от съдилищата на Република България, а не от частна структура (камара).
Запазване свободата на стопанска инициатива в бранш „Недвижими имоти“, чрез недопускане налагането на монополни положения от страна на частни икономически субекти (група фирми, обединени в камара), на които Държавата да предостави изключителни права да администрират цял сектор от икономиката – бранш „Недвижими имоти”.
Създаване на публичен Национален регистър на брокерите на недвижими имоти към Агенция по вписвания или друг държавен орган, вписванията в който да се разрешават на основания, посочени в закон, а не по преценка на 7 брокера от комисия към частна структура – камара .
Въвеждане на изисквания за професионална квалификация и/или брокерски стаж и правила за професионална етика.

За повече информация:
Илиана Василева, 0888 88 66 09
Заместник Председател

Още новини