Начало

by НСБИ

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ БРОКЕРИ НА ИМОТИ“

Сдружението участва в процеса по законова регламентация на бранш “Недвижими имоти”, в защита правата и интересите на членовете на сдружението и тези на потребителите на посреднически услуги със ЗАКОН, регулиран от Държавна институция на Република България.

Запазване свободата на стопанска инициатива в бранш “Недвижими имоти”,чрез недопускане налагането на монополни положения от страна на друг субект, извън държавата и нейните органи.

Регламентиране на правила, за елиминиране на нелоялната конкуренция в бранш “Недвижими имоти”.

Предвиждане на норми за защита правата на брокерите, както и защита правата на законните интереси на потребителите на посреднически услуги.

Създаване на публичен Национален регистър на брокери и агенти на недвижими имоти към Агенция по вписвания или друг държавен орган.

Въвеждане на изисквания за професионална квалификация и/или брокерски стаж и спазване на професионална етика.

Въвеждане на задължителни образци на договори за посредничество при сделки с недвижими имоти и тяхното нормативно утвърждаване.