РЕШЕНИЕ №1 На основание чл.23 от Устава, УС свиква редовно Общо събрание на 12.04.2014 г. От 9.30 до 16.30 часа, в гр.Пловидв, х-л Империал, ул. „ Арх. Камен Петков „ № 1А, в зала „ Империал „ – партер , при следния Дневен ред:

by НСБИ

ПРОТОКОЛ

От заседание на УС на СБИ, проведено на 06.03.2014 г.

 

Днес, 06.03.2014 г. се проведе заседание на Управителния съвет на „Сдружение брокери на имоти”, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Арда” №5.

В заседанието взеха участие членовете на УС:

– Пламен Матев – Председател

– Огнян Балтаджиев – член на УС

– Чавдар Караджов– член на УС

– Илиана Василева– член на УС

– Радослав Глухов – член на УС.

За протоколчик беше избран Радослав Глухов

 

Заседанието протече по предварително обявения дневен ред:

 1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на СБИ;  за реда, условията и нормата на представителство при  избор на делегати за Общото събрание.
 2. Вземане на решение за провеждане на работна среща на представители на СБИ в гр. Варна
 3. Вземане на решение за представителството на делегатите.
 4. Обсъждане на ЗАКОНОПРОЕКТА на СБИ –докладват членовете на УС по региони.
 5. Текущо състояние на членския състав на СБИ- докладва Огнян Балтаджиев
 6. Други

 

По т.1 докладва Пламен Матев който предложи срок, ред, дата и място за провеждане на Общото събрание на Сдружението. Управителният съвет с единодушие взе следните:

 РЕШЕНИЕ №1

На основание чл.23 от Устава, УС свиква редовно Общо събрание на 12.04.2014 г. От 9.30  до 16.30 часа, в гр.Пловидв, х-л Империал, ул. „ Арх. Камен Петков „ № 1А,  в зала „ Империал „ – партер , при следния Дневен ред:

 

1. Регистрация

от 9,30 до 10.30 часа

 

2. Отчет за дейноста на СБИ и УС за периода от учредителното събрание до момента.

От 10.30 до 11.00 часа                                               Докладва: Пламен Матев

 

3.Отчет на Контролния съвет

От 11.00 до 11.30 часа                                   Докладва: Емил Кундев

 

3.Обсъждане и приемане отчета на УС и Контролния съвет

 

от 11.30 до 12.00 часа

 

4.Промяна в състава на Управителния съвет -избор на нови членове.

От 12.00 до 12.30 часа                                   Докладва: Илиана Василева

 

Пауза: 12.30 до 13.30 часа

 

5. Вземане на решение за промяна на срока на Сдружението по чл.4 от Устава, за допълване на целите на Сдружението и средствата за постигането им. Други промени в Устава.

От 13.30 до 14.30 часа                                                 Докладва: Румен Димов

 

6. Представяне на предложението за Закон за дейноста на брокерите на недвижими имоти, изготвен от работна група на Сдружението.

 

От 14.30 до 15.30 часа                                               Докладват:Цветелин Золев и

Антоанета Ненова

 

7. Разни

от 15.30  до 16.30 часа

 

По т.2 докладва Огнян Балтаджиев. УС взе следното

 

РЕШЕНИЕ №2

 

 Да се проведе регионална работна среща на тема: Дейност на – 13 Април 2013 – Март 2014 и представяне на изготвения от сдружението законопроект на членовете на СБИ, работещи на територията на гр.Бургас, област Бургас, гр. Варна и област Варна и Добрич на 22.03.2014 г. от 12.00 часа до 16.00 часа в хотел „Аква“, гр. Варна. От страна на Управителния съвет в работната среща да участват:

– Пламен Матев – Председател на „Сдружение брокери на имоти”

– Илиана Василева – Заместник-председател на „Сдружение брокери на имоти”

– Радослав Глухов – Член на Управителния съвет на „Сдружение брокери на имоти”

– Чавдар Караджов – Член на Управителния съвет на „Сдружение брокери на имоти”

– Огнян Балтаджиев – Член на Управителния съвет на „Сдружение брокери на имоти”

 

На срещата да бъдат поканени: Societe Generale Eкспресбанк в качеството на спонсор на събитието

Срещата да протече при следния Дневен ред:

 1. Представяне на присъстващите членовете на УС на сдружението – 12.00 – 12.10 – Огнян Балтаджиев
 2. Отчет на дейността на сдружението в общ план срещите с държавни институции и събрания членски внос за периода от създаването на 13 Април 2013 г. – 12.15 – 12.45 – Пламен Матев
 3. Представяне на законопроекта изготвен от СБИ – 12.45 – 13.45 – Илиана Василева и Антоанета Ненова
 4. Презентация на спонсора на събитието – 13.45 – 14.05 –  Societe Generale Eкспресбанк
 5. Отчет на ПР кампанията и медийните изяви на сдружението за периода от създаването на 13 Април 2013 до Март 2014 – 14.05 – 14.35 – Чавдар Караджов
 6. Анализ на стратегията на сдружението като браншова организация – 14.35 – 14.50 – Радослав Глухов
 7. Обобщение на срещата – 14.50 – 15.20 – Огнян Балтаджиев
 8. Възможност за задаване на въпроси от страна на присъстващите 15.20 – 16.00

По т.3 докладва Пламен Матев. УС взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 3

 

На основание чл.19 ал.2 от Устава, Управителният съвет реши: Общото събрание да се състои от делегати, при норма на представителство 1 (един) делегат да представлява до 10 членове на Сдружението. Изборът на делегати да се извърши на регионален принцип в срок до 20.03.2014 г. Управителният съвет възлага организацията и провеждането на избора на делегати, както следва:

–          за гр.София и региона  – на Илияна Василева

–          за гр.Пловдив и региона – на Пламен Матев

–          за гр. Бургас и региона – на Радостина Шивачева

–              за гр.Варна и региона – на Огнян Балтаджиев, които следва да представят протоколи с избраните делегати в срок до 20.03.2014 г.

 

По т.4 докладваха членовете на УС.

 

РЕШЕНИЕ №4

 

 УС реши: да се проведат работни срещи с членовете на Сдружението по региони, на които да бъде обсъден законопроекта за дейността на брокерите, изготвен от работна група към СБИ. Да се обобщят направените от членовете предложения за допълнения и изменения в законопроекта, които да бъдат представени в писмена форма пред УС в срок до 20.03.2014 г.

Възлага изпълнението на решение № 4 на членовете на УС по региони и както следва:

–          за град и област Пловдив – на Пламен Матев

–          за град и област София – на Илиана Василева

–          за град и област Варна – на Огнян Балтаджиев

–          за град Габрово и региона – на Радослав Глухов

–          за град и област Благоевград – на Чавдар Караджов.

 

По т.4 докладваха Огнян Балтаджиев и Пламен Матев. Същите посочиха, че три дружества не са платили членския си внос за 2013 г. и са изявили желание да напуснат Сдружението, поради което УС с единодушие взе следното:

 

РЕШЕНИЕ №5

 

на основание чл. 13 ал.4 от Устава се прекратява членството на „Имоти Варна” ЕООД, ДЗЗД „Стил проект – Димитрова” и „България за вас” ЕООД -гр. Сливен.

 

След направените разисквания и проведеното гласуване предложението беше прието с 5 гласа за, 0 против

Още новини