УС свиква извънредно Общо събрание на делегати на членовете на 29.11.2014 г. от 10.00 часа, в седалището и на адреса на управление в гр.Пловдив, ул.”Арда” №5

by gardes

УС свиква извънредно Общо събрание на делегати на членовете  на 29.11.2014 г. от 10.00 часа, в седалището и на адреса на управление в гр.Пловдив, ул.”Арда” №5 при следния Дневен ред:

1/ Вземане на решение за промяна на срока на Сдружението по чл. 4 от Устава.

Проект на решениеСдружението се създава за определен срок – до 31.12.2015 г.

2/ Разни.

Дата на публикуване 28 октомври 2014 година

Още новини