Разединение в бранша на недвижимите имоти относно идеята за частна Камара

by НСБИ

Интервю с Илияна Василева, заместник-председател на Национално сдружение брокери на имоти (НСБИ)

„Национално сдружение брокери на имоти“ обхваща над 250 агенции в цялата страна. Създадено през 2013-та година, Сдружението цели защита на потребителите на посреднически услуги и правата и интересите на своите членове чрез приемане на специален закон за брокерите, който в момента Сдружението финализира. 

Г-жо Василева, защо смятате, че има разединение на бранша?

Най-напред бих искала да отбележа, че идеята за частна Камара и правата, които се дават на тази Камара в проектозакона на колегите от НСНИ, категорично не се приема от нашите членове. Тази идея разединява бранша. Нашите членове са против това ролята на държавата и съдилищата да се предава в ръцете на частна организация, защото по този начин контролът, санкционирането, издаването на разрешителни, необходимите обучения ще бъдат в ръцете на няколко управители на агенции. 

Идеята за частна Камара с всички нейни права, дадени в проектозакона на колегите, е лобистка и обслужва интересите на шепа частни субекти. Тя ще монополизира пазара на недвижими имоти, резултат от което ще бъде унищожаване на малкия и средния бизнес в бранша. За това ние подготвяме проектозакон, който в момента консултираме с експерти и представители на различни политически партии и коалиции, хармонизираме с опита в ЕС и съвсем скоро ще представим на обществеността, както и входираме в 49-тото Народно събрание.

Каква е философията на вашия проектозакон?

Основната ни позиция е, че държавата трябва да регулира бранша – така, както това се осъществява в много други сфери на икономическия, образователен и културен живот. Проектозаконът на „Национално сдружение брокери на имоти“ е справедлив и има за цел да защити както потребителите на посреднически услуги, така и самите посредници, да елиминира сивия сектор и да не допусне установяване на монополи и изкуствено ограничаване на достъпа до професията „Брокер недвижими имоти“.   

Предвиждаме да се регламентира създаването на Национален регистър на брокерите, който да се поддържа от Държавен орган. Санкционирането на недобросъвестните брокери да става от съдилищата на Република България, а не от частна структура (Камара). Националният регистър може да се поддържа от Агенция по вписванията. Вписването на агенции и брокери, подобно на Търговския регистър, ще става на база представени писмени доказателства за професионална квалификация, образование, документ за застраховка професионална отговорност и други документи, подробно регламентирани в закона. Регистрацията ще се извършва от длъжностни лица към Агенцията на база писмени доказателства, а не от други брокери – членове на камара. По този начин се избягва както контакта „на гише“ с държавен служител, така и  субективния елемент при преценка дали някоя агенция или брокер да бъдат или да не бъдат вписани в Националния регистър.

Проучихме европейския опит – навсякъде има държавна или общинска регулация. В Дания, Белгия, Полша, Португалия, Норвегия, Словения тази регулация се осъществява на национално ниво, във Франция – на областно/общинско ниво.

Как превиждате да се осъществява контролът?

Предвидили сме контролът на бранша да се осъществява само от българските съдилища. Недобросъвестните брокери, които не изпълняват задълженията си по Закона, да бъдат съдени и осъждани от българския съд. Излишно и вредно е да се създават нови санкциониращи органи към частна Камара като комисия по професионална етика, дисциплинарни състави към тази комисия, които да санкционират брокери, включително да налагат най-тежката санкция – лишаване от права. Така би възникнала реална опасност от саморазправа на брокери, членуващи в тези състави и комисии, с други брокери. 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) като държавен орган също брани правата на конкурентите. Всяка агенция, която счита, че друга агенция или агенции упражняват нелоялна конкуренция спрямо тях, могат да подадат жалба към тази комисия, чиито решения се обжалват пред съда.

И не на последно място, ние считаме че регистрацията, контролът и санкционирането на брокерите е властническо правомощие и принадлежи на държавата. Тези процеси са свързани с кумулирането на огромни средства, които трябва да влезнат в държавния бюджет, а не в частна структура. Това са такси за вписване в Националния регистър, такси за издаване на различни удостоверения, за обучения на брокери и други. Ако те влезнат в частна структура, а не в държавата, ще бъдат разпределени като възнаграждения на членове на управителни органи или членове на комисии към образуваната частна камара.

А що се отнася до обученията?

Обучения трябва да могат да се извършват от всички центрове за професионално обучения, от професионални гимназии и други обучаващи институции, а не в един единствен Център за професионално обучение към формирование на лимитиран брой агенции за недвижими имоти, както се предвижда в алтернативния закон. Предлагаме професионалните обучения на брокерите да се осъществяват по реда на Закона за професионалното обучение и образование в свободно избрано от всеки брокер учебно заведение.

Необходимо ли професията “Брокер недвижими имоти” да се регламентира занапред като “регулирана професия”?

Категорично не! Трябва да се прави разлика между „регулация на професията“ и „регулирана професия“. „Регулирани професии“ са лекар, архитект, адвокат, медицинска сестра и други посочени в списъка на регулираните професии – тези, които са от значение за живота и здравето на хората. Брокерът на недвижими имоти не отговаря на тези характеристики и ако някой цели тя да стане „регулирана професия“, то е с цел да се затвори достъпа до професията и да се наложи монопол в бранша. Нашият законопроект не поставя допълнителни и излишни ограничения пред достъпа до професията „Брокер недвижими имоти“. След като един брокер  има необходимите документи, предвидени по закон, то следва да бъде вписан в Националния регистър.

Смятате ли, че е възможно да се реагира на т. нар. „сив сектор“ в бранша?

Да, напълно съм уверена. От наш общ интерес е – както на работещите в бранша, така и на потребителите, веднъж завинаги търговията и управлението на недвижимите имоти да скъсат с определението „сив” и „рисков” сектор. Заедно с държавните институции да се постигне съгласие за стройна регулация, за да се облекчат проблемите на хората, да се увеличат приходите в държавната хазна и да се снижи максимално риска за потребителите на услугата. В развитите държави трудът на брокерите на имоти е престижна и отговорна професия, която има ясни правила. Ясните правила дават спокойствие и сигурност на работещите в бранша и клиентите, дават гаранции за прозрачност и отговорност. Недвижимите имоти са предизвикателство и проблем на всеки българин. Според актуалните данни на Националния статистически институт над 91 % от българите имат собствен имот. За това и приемането на добър закон за бранша е необходимо и спешно.

Още новини