Общо събрание на членовете на СНЦ «Сдружение брокери на имоти» на 19.11.2022 г.

by gardes

ПОКАНА

За общо събрание на СНЦ„Сдружение брокери ма ИМОТИ”

Уважаеми членове на СНЦ „Сдружение брокери на имоти“ на основание решение от заседание на УС от 17.10.2022 г. и основание чл.23 aл.3 от Устава, УС свиква редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание на СНЦ «Сдружение брокери на имоти» на 19.11.2022 г. от 11.00 часа, в гр. Пловдив 4000 бул. Цар Борис III Обединител № 128, Хотел Пълдин КООП, конферентна зала №1, при следния

Дневен ред:

1/ Отчет за дейността на управителния съвет.

2/ Отчет на контролния съвет

3/ Избор на нов управителен съвет.

4/ Избор на контролен съвет.

5/ Промени в устава.

6/ Утвърждаване на новоприети членове.

7/ Вземане на решение за внасяне в НС на законопроект за „Брокерите на имоти“

9/ Вземане на решение за създаване на ЦПО към СБИ, или приемане на дарение, или придобиване по друг начин на съществуващо такова.

10/ Разни.

17.10.2022 г.                        гр. Пловдив

 

 

Още новини