Национално сдружение брокери на имоти получи официален отговор от Европейската комисия относно регулацията на бранша на недвижимите имоти

by НСБИ

Държавата е част от регулацията на бранша във всички страни със закон в сектора

Национално сдружение брокери на имоти получи официален отговор от Европейската комисия относно регулацията на бранша на недвижимите имоти. Държавата е част от регулацията на бранша във всички страни със закон в сектора.

НСБИ зададе два въпроса на Европейската комисия чрез Генералния директор на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ (GROW), а именно:

  1. В кои държави – членки професията „Брокер недвижими имоти“ е нормативно определена като „регулирана професия“, т.е. къде в Европа освен диплома за брокер се изисква допълнително разрешение за правоспособност, лиценз или задължително членство в професионална организация
  2. В кои държави-членки посредническата дейност на Брокерите на недвижими имоти е регламентирана със специален закон, кой е регулиращият орган – държавен орган или браншова организация.

Ето и резултатите от проучването, дадени в отговора на ЕК.

Да се ограничи въвеждането на „регулирани професии“ е главното становище на ЕК. „Регулирани професии“ е понятие различно от „регулиране на професия“. „Регулирани“ са тези професии, за чието упражняване освен професионална диплома/стаж се изисква и допълнително разрешително/лиценз. Становището на ЕК е професията да се либерализира, а не да се затруднява достъпа до нея чрез превръщането й в регулирана такава. Регулирани професии са тези на лекарите, архитектите, медицински сестри и други, отговарящи пряко за здравето и живота на гражданите. Политиката на ЕС е насочена към осигуряване свободно движение на хора, в това число професионалисти. В тази връзка регулираните професии се определят като силна пречка за предприятията на единния пазар включително и за сектор “Недвижими имоти”.

От ЕК обръщат внимание, в случай, че българският законодател възприеме идеята за въвеждането на нова регулирана професия „Брокер недвижими имоти“, то това трябва да се извърши при спазване на европейското законодателство, а именно на Директива 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета. Смисълът на тази Директива, обаче, е да се предотвратява въвеждането на нови необосновани и ненужни правила и разпоредби на национално равнище чрез въвеждане на нови регулирани професии. И ако има реална необходимост от въвеждането на такава професия, първо да се извърши задълбочена преценка от необходимостта от създаването на подобна пречка пред брокерите на недвижими имоти.

Професията „Брокер недвижими имоти“ е регламентирана със специален закон в 14 държави-членки на ЕС и това са Северна Ирландия, Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Недерландия, Белгия, Австрия, Швеция, Португалия, Гърция, Дания и Финландия.

Във всички страни с такъв закон държавата участва в регулацията чрез различни държавни органи. Това става или единствено и само от държавата, или в партньорство с обществени организации. В нито една държава-членка, държавата не е делегирала на частна организация (камара) своите властнически правомощия по регламентиране и контрол на цял икономически бранш – в случая бранш “Недвижими имоти”.

От ЕК сочат, че в 2-3 държави от бившия Източен блок са създадени доброволни регистри на брокерите, които се поддържат от частни организации. Подобна е и ситуацията в България. В страната ни се правят подобни опити да се придаде легитимност на неофициален доброволен регистър на брокери/агенти, в който се вписват желаещи брокери – членове на професионалната организация, създала и поддържаща регистъра. В България този регистър има рекламен характер, няма никаква правна стойност и не доказва нито професионална компетентност за регистрираните лица към 400 фирми от общо 5000 агенции в България, нито защитава потребителите по какъвто и да било начин. Освен това могат да бъдат създадени и да съществуват паралелно толкова Доброволни регистъра, колкото са професионалните организации на брокерите, но подобно обстоятелство нито ще повиши компетентността на заетите в бранш „Недвижими имоти“, нито ще осигури така необходимата защита на потребителите и на коректните брокери.

Национално сдружение брокери на имоти от години настоява за приемане на специален закон на бранша в България при спазване на Европейското законодателство и осигуряване на либерален подход за достъп до професията без да се въвеждат допълнителни пречки като изискване и на лиценз, при това издаден от частна структура (камара). Счита, че за упражняване на дейността е достатъчно притежанието на професионална диплома или професионален стаж. Мнението на членовете на Сдружението е, че липсата на контрол води до трудности както за коректните брокери, така и за крайния потребител.

НСБИ подготви законопроект, в който основната философия е в бранша на недвижимите имоти да има прозрачност. Прозрачност, която може да бъде най-добре осигурена от Национален регистър на брокерите на недвижимите имоти, създаден и контролиран от държавен орган. Добри практики в това отношение има не само в европейските страни, както бе споменато в отговора на ЕК, но и в България. Това е, например Информационният регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти към Министерството на образованието и науката.

През изминалите няколко месеца Националното сдружение брокери на имоти проведе срещи с всички парламентарно представени групи, за да ги запознае и получи подкрепа на законопроекта, който е готов да бъде входиран в Народното събрание.


„Национално сдружение Брокери на имоти“ е учредено на 13 април 2013 г. и понастоящем представлява интересите на 250 агенции за недвижими имоти в Република България. Сдружението цели регламентация на посредническата дейност при сделки с недвижими имоти чрез приемане на специален закон за брокерите, с който да се въведат изисквания за професионална квалификация, да се създаде Национален регистър на брокерите, който да се поддържа от държавен орган и други правила за работа на пазара на имоти в интерес и защита на потребителите на посреднически услуги и на членовете на Сдружението.

За повече информация:

Илиана Рашкова, Национално сдружение брокери на имоти, 0888 88 66 09
Антоанета Ненова, адвокат, 0898 61 35 55
Анета Русковска, Salve PR, 0887 748 622
https://sbibg.org/

Още новини