Устав

by gardes

УСТАВ

НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ БРОКЕРИ НА ИМОТИ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят лично за задълженията на Сдружението.

(4) Членовете отговарят за задълженията на сдружението до размера на предвидените в устава имуществени вноски.

Наименование

Чл. 2. (изм. 19.11.2022 г.) (1) Наименованието на сдружението е „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ БРОКЕРИ НА ИМОТИ” (НСБИ), което се изписва на латиница така NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS.

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за съдебната регистрация, включително БУЛСТАТ/ЕИК.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (изм. 19.11.2022 г.) Седалището и адресът на сдружението са: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ №60.

Срок

Чл. 4. (изм. 25.04.2015 г.) Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността. Предмет на дейност

Чл. 5. (1)Сдружението осъществява дейност в частна полза.

(2) (изм 25.04.2015 г.) Сдружението представлява и защитава професионалните интереси на своите членове при изготвяне на проекти за нормативни актове за регулиране на дейността на брокерите на недвижими имоти, при осъществяване на контакти с органите, имащи законодателна инициатива, при повишаване на квалификацията на членовете и в други случаи.

Основни цели на сдружението

Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

1. Регламентация на дейността посредничество при сделки с недвижими имоти, насочена към повишаване на общественото доверие към професията „Брокер недвижими имоти” чрез въвеждане на гаранции за защита правата и интересите на участниците в нея и в защита на публичния интерес.

2. Защита правата и интересите на членовете на сдружението в процеса по регламентация на дейността на брокерите на недвижими имоти със закон.

3. Защита правата и законните интереси на потребителите на посреднически услуги в процеса по регламентация на дейността на брокерите на недвижими имоти чрез:

3.1. въвеждане на изисквания за професионална квалификация и/или брокерски стаж;

3.2. регламентиране задълженията на брокерите и отговорността им при неизпълнение;

3.3. регламентиране на правила за защита на потребителите на посреднически услуги пред органите на съдебната власт, Комисия за защита на потребителите и други публични институции.

4. Защита на професионалните интереси на брокерите недвижими имоти – членове на сдружението при изготвяне на проекти за нормативни актове за регулиране на дейността им при спазванена следните основни принципи, споделяни от всички членове на сдружението:

4.1. държавна регулация на бранш „Недвижими имоти” с принципал държавата и нейните институции;

4.2. въвеждане на държавен регистрационен режим за упражняващите професията „Брокер, недвижими имоти”, които да подлежат на регистрация в специално създаден за целта Национален регистър, подържан от държавен орган.

4.3. запазване свободата на стопанската инициатива в бранш „Недвижими имоти” чрез недопускане налагането на монополни положения, в това число в областта на професионалното обучение на брокери, признаване и лишаване от правоспособност на брокери, професионалното застраховане и в цялостното администриране на бранша от страна на друг субект извън държавата и нейните органи.

4.4. регламентиране на правила и санкции против нелоялната конкуренция в бранш „Недвижими имоти”.

4.5. защита правата на брокерите чрез:

4.5.1. въвеждане на задължителни образци на договори за посредничество и други образци на формуляри при сделки с недвижими имоти и тяхното утвърждаване от компетентните органи;

4.5.2. регламентиране на ясни условия за допускане на вписванията в Регистъра на брокерите, по т.4.2;

4.5.3. определяне на правила за лишаване от правоспособност (от право да се упражнява професията брокер) само по решение на съд;

4.6. изчерпателност на уредбата като всички въпроси свързани с дейността на брокерите да се уреждат в Закон за брокерите и в Правилник за прилагане на Закона;

5. Предвиждане на гаранции за признаване на професионална квалификация, придобита в други държави – членки на Европейския съюз за упражняване на професията брокер недвижими имоти в Република България.

6. (нова, 25.04.2015 г.) Повишаване на професионалната квалификация на членовете.

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

1. Установяване на контакти, взаимодействие и сътрудничество с държавни органи, имащи законодателна инициатива за регулиране дейността и защита професионалните интереси на брокерите на недвижими имоти.

2. Проучване и анализ на добрите европейски практики за държавно регулиране на дейността на брокерите недвижими имоти. Създаване на контакти с международни организации в същата връзка.

3. Установяване на контакти и провеждане на консултации с компетентни лица за разработка на конкретни предложения за постигане целите на сдружението.

4. Организиране и провеждане на широко обществено обсъждане на разработените предложения и запознаване на обществеността с целите на сдружението.

5. (нова, 25.04.2015) Провеждане на професионални обучения, курсове, семинари.

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2) Членове могат да бъдат еднолични търговци, юридически лица и граждански дружества по чл.357 от ЗЗД, които споделят целите на сдружениетои средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и заплатят имуществените вноски и членския внос по чл. 15 от Устава.

(3) В НСБИ могат да членуват и асоциирани членове – физически, юридически лица и организации, които имат сходни цели и предмет на дейност с тези на НСБИ и заплащат 80 % от имуществените вноски и членския внос. Асоциираните членове имат право да участват в Общото събрание на Сдружението без право на глас.

Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:

1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

2. да бъде избиран в неговите органи на управление;

3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

4. да бъде информиран за дейността на сдружението;

5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да заплаща членски внос и да внесе имуществените вноски при условията на чл.15

2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

3. да работи за издигане на обществения авторитет на сдружението.

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл. 12. (изм. 25.04.2015 г.) (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба на Управителния съвет, който разглежда молбата в едномесечен срок от постъпването й и приема кандидатите с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(2) Членството и асоциираното членство в сдружението възникват от решението на Управителния съвет.

Прекратяване на членство

Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до сдружението;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. с изключване;

4. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;

5. в определените в закона случаи;

(2) На прекратилия членството си в сдружението не се дължи връщане на дадените от него до момента на прекратяването имуществени вноски

(3) Решението за изключване се взема от Управителният съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(4) (изм., 25.04.2015 г.) Отпадането на членство е налице при системно неплащане на членски внос, невнасяне на имуществена вноска/вноски и/или системно неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет .

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението

Чл. 15. (1) (изм.25.04.2015 г.)Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е в размер на 5 (пет) лева месечно или обща годишна имуществена вноска в размер на 60 лева, платима до 30 април на текущата година, за която се дължи.

(2) Всеки член внася и по една встъпителна имуществена вноска в размер на 70 лева (седемдесет), която се заплаща в седмичен срок, считано от провеждане на учредителното събрание, респективно от датата на придобиване на членски права за новоприетите членове.

(3) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят и други целеви вноски за постигане на цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на целевите вноски. Решението се взема с обикновено мнозинство от членовете на сдружението.

(4) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

(5) (нова, 19.11.2022 г. ) Други източници на средства:

– участие в европейски програми;

– приходи по чл. 16, ал.1 от Устава (от стопанска дейност);

– други начини и средства, незабранени със закон.

Стопанска дейност

Чл. 16. (изм., 25.04.2015 г.; изм.19.11.2022 г.) (1) Сдружението може да извършва стопанска дейност, свързана с основния му предмет като:

1. Организира обучения, семинари, изложения и други мероприятия срещу заплащане;

2. Извършва публикации, издава брошури и други;

3. Извършва пазарни и маркетингови проучвания;

4. Реализира други проекти.

(2) Сдружението не извършва дейности, който не са свързани с предмета на основната му дейност предвидени в този устав. Приходите ще се използват за постигане на целите.

Покриване на загуби

Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 гласа от всички членове на сдружението.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 18. (изм. 25.04.2015 г.)Органите на сдружението са:

1. Общо събрание

2. Управителен съвет

3. Регионални структури

4. Контролен съвет.

Състав на Общото събрание

Чл. 19. (изм., 25.04.2015 г.)В Общото събрание участват всички членове на сдружението лично или чрез представител.

Представителство

Чл. 20. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните се издават изрично за участие в Общото събрание на сдружението и могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) (изм. 25.04.2015 г.) Пълномощниците могат да представляват до десет члена на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 21. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на сдружението;

2. приема други вътрешни актове;

3. преобразува и прекратява сдружението;

4. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и на Контролния съвет.

5. одобрява годишния финансов отчет;

6. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

7. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

8. взема решение за участие в други организации;

9. приема бюджета на сдружението;

10. взема решения относно дължимостта и размера на имуществените вноски;

11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

12. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

13. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

Провеждане на общо събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) (изм. 25.04.2015 г.) Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, публикувана на интернет страницата на Сдружението на адрес www.sbibg.org в месечен срок преди датата на Общото събрание и/или по имейл, посочен от членовете на сдружението или обявен в търговския регистър.

(4) (изм.25.04.2015 г.) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание.

Право на сведение

Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете, което се счита за редовно проведено.

Право на глас

Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.

(2) Асоциираните членове участват в Общото събрание на Сдружението с право да изказват мнение/становище, но без право на глас.

Конфликт на интереси

Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Мнозинство

Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл. 32. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет.

(2) Управителният съвет се ръководи от Председател, който представлява сдружението.

(3) (изм. 25.04.2015 г.; изм.19.11.2022 г.) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 4 (четири) години.

(4) Управителният съвет е в състав от 7 (седем) лица – членове на сдружението. В състава на Управителния съвет по изключение могат да бъдат избирани и лица, които не са членове на сдружението.

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

1. имат постоянно местоживеене в страната;

2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 34. (изм. 25.04.2015 г.) (1) Управителният съвет:

1. Представлява Сдружението чрез своя Председател

2. Избира заместник председател, който ръководи и представлява Сдружението в случаите когато Председателят е възпрепятстван.

3. Изпълнява решенията на Общото събрание.

4. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на Устава.

5. Подготвя и свиква Общи събрания – редовни и извънредни

6. Взема решения за откриване и закриване на регионални структури – клонове (РС) на Сдружението, ръководи и контролира дейността им

7. Предприема необходимите действия за вписване на регионалните структури -клонове (РС), регионалните управителни съвети (РУС) и техните управители в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по седалището на клона.

8. Изработва проект за бюджет на Сдружението и го внася за одобрение от Общото събрание.

9. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.

10. Организира работни срещи, семинари, курсове и други и подготвя програма за провеждането им.

11. Приема нови членове при условията на чл.12 от Устава.

12. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко ежемесечно, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(4) При изпълнение на задълженията си и при необходимост, членовете на Управителния съвет имат право на командировъчни разходи, в размер определен в Наредба за командировките в страната.

Кворум и мнозинство

Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна, скайп или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател на Управителния съвет

Чл.38. (1) Председателят на УС се избира от членовете на УС с обикновено мнозинство.

(2) Председателят на УС открива банкова сметка на Сдружението в едноседмичен срок след регистрацията и уведомява всички членове на Общото събрание.

(3) Председателят представлява Сдружението пред трети лица и се отчита за дейността си пред Общото събрание.

Регионални структури

Чл.38а (нов.25.04.2015 г.) (1) Управителният съвет взема решения за създаване на регионални структури (клонове) в административно-териториалните области на Република България, в които се намира седалището на не по-малко от десет фирми – членове на Сдружението.

(2) Членове на регионалната структура са членовете на Сдружението, регистрирани със седалище и адрес на управление в съответната административно-териториална област.

(3) Органи на регионалната структура са:

1. Регионално събрание – РС

2. Регионален управителен съвет – РУС.

(4) Регионалното събрание се свиква поне един път годишно за решаване на въпроси от местно значение. То е законно, ако присъстват поне половината от членовете. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно проведено.

(5) Всеки член има право на един глас в регионалното събрание. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(6) Едно лице може да представлява до три лица на регионалното събрание, ако е писмено упълномощено.

(7) Всеки член може да обжалва решенията на регионалното събрание пред общото събрание на СНЦ „Сдружение брокери на имоти” .

(8) РУС се състои от три до пет лица, които се избират с обикновено мнозинство от присъстващите на РС за срок от 2 години, един от които – председател.

(9) Регионалният управителен съвет (РУС):

1. Привежда в изпълнение целите, програмата и задачите на Сдружението, както и решенията на Управителния съвет на СНЦ „Сдружение брокери на имоти”в съответния регион.

2. Свиква регионално събрание най-малко веднъж годишно

3. Отчита дейността си пред РС и пред Управителния съвет на Сдружението

4. Оказва съдействие за събиране на членския внос

5. Председателят на РУС представлява регионалната структура пред трети лица в съответния регион и се отчита за дейността си пред РУС, пред регионалното събрание и пред Управителния съвет на Сдружението.

Контролен съвет

Чл.39. (1) (изм.25.04.2015 г.; изм.19.11.2022 г.) Контролният съвет се състои от три лица – членове на сдружението, избирани и освобождавани от Общото събрание за срок от 4 (четири) години. В състава на Контролния съвет по изключение могат да бъдат избирани и лица, които не са членове на сдружението. Председателят на Контролния съвет се избира от Общото събрание за срок от 4 (четири) години.

(2) Контролният съвет:

1. упражнява текущ финансов контрол и контролира счетоводната отчетност;

2. дава становище относно съответствието с Устава и решенията на Общото събрание, на решенията и действията на Управителния съвет на Сдружението;

3. докладва констатираните от него нередности в дейността на членовете на Управителния съвет пред Общото събрание.

       (3) Контролният съвет се отчита пред Общото събрание, като ежегодно – на първото за всяка календарна година редовно Общо събрание, внася за одобрение доклад и отчет за дейността си през предходната година.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 40. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността

Чл. 41. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 42. Годишният финансов отчет и, отчетът за дейността се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на редовно Общо събрание.

Книги на дружеството

Чл. 43. (1) На заседанията на колективните органи на управление се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, наименованието им, седалището и адреса на управление, ЕИК и др..

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 44. (изм.25.04.2015 г.) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 45. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Председателя на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация, осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя при спазване на следните правила: пропорционално съгласно броя на членовете и размера на внесения членски внос.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 47. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет от учредителите на сдружение с нестопанска цел „Национално сдружение брокери на имоти” (НСБИ) на 13.04.2014 г., изменен с решение на ОС от 29.11.2014 г., изменен с решение на ОС от 25.04.2015 г.; изменен с решение на ОС от 19.11.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

________________________________________________________________/______________/