Условия за членство

by НСБИ

Съгласно Чл. 8. от Устава на сдружението

(1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2)Членове могат да бъдат еднолични търговци, юридически лица и граждански дружества по чл.357 от ЗЗД, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и заплатят имуществените вноски и членския внос по чл. 15 от Устава.

(3) В СБИ могат да членуват и асоциирани членове – физически, юридически лица и организации, които имат сходни цели и предмет на дейност  с тези на СБИ и заплащат 80 % от имуществените вноски и членския внос. Асоциираните членове имат право да участват в Общото събрание на Сдружението без право на глас.