УСТАВ

НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„СДРУЖЕНИЕ БРОКЕРИ НА ИМОТИ”

Приет на учредително събрание,

състояло се в с. Царева ливада, община Дряново, област Габрово

на 13.04. 2013 г.

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статут

 

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят лично за задълженията на Сдружението.

(4) Членовете отговарят за задълженията на сдружението до размера на предвидените в устава имуществени вноски. 

 Наименование

 

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е ”СДРУЖЕНИЕ БРОКЕРИ НА ИМОТИ” (СБИ), което се изписва на латиница така:”Association of realtors” (AR).

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за съдебната регистрация, включително БУЛСТАТ

 

Седалище и адрес на управление

 

Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. Пловдив, ул. „Арда” № 5.

 

 Срок

 

Чл. 4. Сдружението се създава за определен срок – до изпълнение на целите за влизане в сила на закон за регламентиране дейността на брокерите недвижими имоти или най-късно до 31.12.2014 г

Определяне на дейността. Предмет на дейност

 

Чл. 5. (1)Сдружението осъществява дейност в частна полза.

(2) Сдружението осъществява следните основни дейности:

- участва в процеса по законова регламентация на дейността по посредничество при сделки с недвижими имоти в защита правата и интересите на членовете на сдружението, на потребителите на посреднически услуги и на трети  заинтересовани лица, както и на публичния интерес, което се осъществява при строго спазване на целите на този Устав

- популяризира чрез интернет и други средства за масова информация целите на сдружението и необходимостта от държавно регулиране на бранш недвижими имоти

- организира срещи, дискусии, обсъждания на възможностите за държавно регулиране на бранш недвижими имоти

- разработва проекти и канидатства по програми за обучение в съответствие с потребностите на своите членове

- предприема други действия за изпълнение на целите на сдружението.

 

 Основни цели на сдружението

 

Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

1. Регламентация на дейността посредничество при сделки с недвижими имоти, насочена към повишаване на общественото доверие към професията „Брокер недвижими имоти” чрез въвеждане на законови гаранции в защита правата и интересите на участниците в дейността и в защита на публичния интерес.

2. Защита правата и интересите на членовете на сдружението в процеса по регламентация на дейността на брокерите на недвижими имоти със закон.

3.  Защита правата и законните интереси на потребителите на посреднически услуги в процеса по регламентация на дейността на брокерите на недвижими имоти чрез:

3.1. въвеждане на изисквания за професионална квалификация и/или брокерски стаж;

3.2. регламентиране задълженията на брокерите и отговорността им при неизпълнение;

3.3. регламентиране на правила за защита на потребителите на посреднически услуги пред органите на съдебната власт, Комисия за защита на потребителите и други публични институции.

4. Вземане на участие в процеса по законова регламентация на дейността на  брокерите на недвижими имоти на базата на следните основни принципи, споделяни от всички членове на сдружението:

4.1.  държавна регулация на бранш „Недвижими имоти” с принципал държавата и нейните институции;

4.2. въвеждане на държавен регистрационен режим за упражняващите професията „Брокер, недвижими имоти”, които да подлежат на регистрация в специално създаден за целта Национален регистър, подържан от държавен орган.

4.3. запазване свободата на стопанската инициатива в бранш „Недвижими имоти” чрез недопускане налагането на монополни положения, в това число в областта на професионалното обучение на брокери, признаване и лишаване от правоспособност на брокери, професионалното застраховане и в цялостното администриране на бранша от страна на друг субект извън държавата и нейните органи.

4.4. регламентиране на правила и санкции против нелоялната конкуренция в бранш „Недвижими имоти”.

4.5. предвиждане на норми за защита правата на брокерите чрез:

4.5.1. въвеждане на задължителни образци на договори за посредничество и други образци на формуляри при сделки с недвижими имоти и тяхното нормативно утвърждаване;

4.5.2. регламентиране на ясни условия за допускане на вписванията в Регистъра на брокерите;

4.5.3. определяне на правила за лишаване от правоспособност (от право да се упражнява професията брокер) само по решение на съд и на основания, определени в нормативен акт;

4.6. изчерпателност на уредбата като всички въпроси свързани с дейността на брокерите се уреждат в Закона за брокерите, а не и в последващи подзаконови норамтивни актове, освен в Правилник за прилагане на Закона

5. Предвиждане на гаранции за признаване на професионална квалификация, придобита в други държави – членки на Европейския съюз за упражняване на професията брокер недвижими имоти в Република България.

 

 Средства за постигане на целите на сдружението

 

Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

1. Установяване на взаимодействие и сътрудничество с компетентните държавни органи и институции за съгласуване на становища и осигуряване на подкрепа за постигане на целта за държавна регулация на  посредническата дейност при сделки с недвижими имоти.

2. Проучване, анализ и заимстване на добрите европейски практики за държавно регулиране на дейността на брокерите недвижими имоти. Създаване на контакти с международни организации в същата връзка.

3. Възлагане на компетентни лица (юристи, академични преподаватели в юридически факултети на български университети и други) разработката на конкретни предложения за правила и норми за регулиране на  дейността на брокерите недвижими имоти в най-пълна степен отговаряща на принципите, посочени в чл.6 т.4 от Устава.

4. Организиране и провеждане на широко обществено обсъждане на разработените предложения за законова регламентация в бранш недвижими имоти  с участието на заинтересованите лица и организации.

5. Участие в процедурите по обсъждане и приемане на закон за брокерите на недвижими имоти до влизане в сила на редакцията, в най-пълна степен отговаряща на принципите и целите, посочени в този Устав.

 

II. ЧЛЕНСТВО

 

Членски права и задължения

 

Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2)Членове могат да бъдат еднолични търговци, юридически лица и граждански дружества по чл.357 от ЗЗД, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и заплатят имуществените вноски и членския внос по чл. 15 от Устава.

(3) В СБИ могат да членуват и асоциирани членове – физически, юридически лица и организации, които имат сходни цели и предмет на дейност  с тези на СБИ и заплащат 80 % от имуществените вноски и членския внос. Асоциираните членове имат право да участват в Общото събрание на Сдружението без право на глас.

 Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:

1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

2. да бъде избиран в неговите органи на управление;

3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

4. да бъде информиран за дейността на сдружението;

5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

 Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да заплаща членски внос и да внесе имуществените вноски при условията на чл.15

2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

3. да работи за издигане на обществения авторитет на сдружението.

 Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

 

 Придобиване на членство

 

Чл. 12. (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет и утвърждават от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(2) Членството в сдружението възниква от решението на Управителния съвет. При неутвърждаване на решението от Общото събрание членството се прекратява от деня на решението на Общото събрание.

(3)Асоциираното членство възниква от решението на Управителния съвет, без да е необходимо допълнително утвърждаване от Общото събрание.

 

 Прекратяване на членство

 

Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до сдружението;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. с изключване;

4. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;

5. в определените в закона случаи;

6. в хипотезата на чл. 12, ал. 2

(2) На прекратилият членството си в сдружението не се дължи връщане на дадените от него до момента на прекратяването имуществени вноски

(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(4) Отпадането на членство е налице, когато има неплащане на членски внос, невнасяне на имуществена вноска/вноски и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

 

III. ИМУЩЕСТВО

 

Имущество

 

Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

 

 Източници на средства на сдружението

 

Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е в размер на 5 (пет) лева месечно или обща годишна имуществена вноска в размер на 60 лева. Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, за който се отнася.

(2) Членовете – учредители и новоприетите впоследствие членове внасят и по една встъпителна имуществена вноска в размер на 70 лева (седемдесет), която се заплаща в седмичен срок, считано от провеждане на учредителното събрание, респективно от датата на придобиване на членски права от новоприетите членове.

(3) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят и други  целеви вноски за постигане на цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на целевите вноски. Решението се взема с обикновено мнозинство от членовете на сдружението.

(4) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

 

 Стопанска дейност

 

Чл. 16. Сдружението няма да извършва стопанска дейност.

 

 Покриване на загуби

 

Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 гласа от всички членове на сдружението.

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ

 

Органи на сдружението

 

Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание, Управителният съвет и Контролният съвет.

 

 Състав на Общото събрание

 

Чл. 19. (1) В Общото събрание участвуват учредителите и всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2)Когато броят на членовете надхвърля 50 души, Общото събрание ще се състои от делегати, като условията, редът за избиране и нормата на представителство се определят от Управителния съвет.

 

 

Представителство

 

Чл. 20. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците могат да представляват само до пет члена на Общото събрание.

 

 Компетентност на Общото събрание

 

Чл. 21. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на сдружението;

2. приема други вътрешни актове;

3. преобразува и прекратява сдружението;

4. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и на Контролния съвет.

5. одобрява годишния финансов отчет;

6. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

7. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

8. взема решение за участие в други организации;

9. приема бюджета на сдружението;

10. взема решения относно дължимостта и размера на имуществените вноски;

11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

12. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

13. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

 

 Провеждане на общо събрание

 

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

 

 Свикване на Общото събрание

 

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез персонална покана, отправена до и приета от членовете на сдружението в месечен срок преди датата на Общото събрание, като изпращането и връчването на поканата става лично, чрез писмо с обратна разписка или по имейл, посочен от членовете на сдружението.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от получаването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 2 седмици

 Право на сведение

 

Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

 

 Списък на присъстващите

 

Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

 Кворум

 

Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

 

 Право на глас

 

Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.

(2) Асоциираните членове участват в Общото събрание на Сдружението с право да изказват мнение/становище, но без право на глас.

 Конфликт на интереси

 

Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

 

 Мнозинство

 

Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

 Решения

 

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

 

 Протокол

 

Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

 Управителен съвет

 

Чл. 32. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет.

(2) Управителният съвет се ръководи от Председател, който представлява сдружението.

(3) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срока по чл. 4.

(4) Управителният съвет е в състав от 7 (седем) члена.

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

1. имат постоянно местоживеене в страната;

2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

 

 Права и задължения на Управителния съвет

 

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко ежемесечно, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

(7) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

(8) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.

(9) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

(10) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(11) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

(12) При изпълнение на задълженията си и при необходимост, членовете на Управителния съвет имат право на командировъчни разходи, в размер определен в Наредба за командировките в страната.

 

 Кворум и мнозинство

 

Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна, скайп или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

 Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

 Отговорност на членовете на Управителния съвет

 

Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 

Председател на Управителния съвет

 

Чл.38. (1) Председателят на УС се избира от членовете на УС с обикновено мнозинство за срока по чл.4.

(2) Председателят на УС открива банкова сметка на Сдружението в едноседмичен срок след регистрацията и уведомява всички членове на Общото събрание.

(3) Председателят представлява Сдружението пред трети лица и се отчита за дейността си пред Общото събрание.

 

Контролен съвет

Чл.39. Контролният съвет се състои от трима членове, избирани и освобождавани от Общото събрание за срока по чл.4. Председателят на Контролния съвет се избира от Общото събрание за срока по чл.4. Контролният съвет проверява финансовата дейност на Сдружението и съответствието й с Устава и вътрешните правилници и нормативни документи, целесъобразността на разходите и приходите, изпълнението на бюджета, състоянието на имуществото, начина на разпореждането с него и стопанисването му.

 

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

Документи по годишното приключване

 

Чл. 40. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността

Чл. 41. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

 

 

 Приемане на годишното приключване

 

Чл. 42. Годишният финансов отчет и, отчетът за дейността се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

 

 

 Книги на дружеството

 

Чл. 43. (1) На заседанията на колективните органи на управление се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Основания за прекратяване

 

Чл. 44. Дружеството се прекратява:

 

1. след постигане на целите и/или изтичане на срока по чл.4, освен ако Общото събрание не вземе решение за продължаване на срока;

2. по решение на Общото събрание;

3. при обявяването му в несъстоятелност;

4. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

 

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 45. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Председателя на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя при спазване на следните правила: пропорционално съгласно броя на членовете и размера на внесения членски внос.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

 

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 46. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 Чл. 47. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „Сдружение брокери на имоти” (СБИ), състояло се на 13.04. 2013  г. в с.Царева ливада, община Дряново, област Габрово в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.