2 Декември 2013 „Сдружение брокери на имоти” анализираха някои от най-често срещаните негативните практики в бранш „Недвижими имоти”

by НСБИ

„Сдружение брокери на имоти” анализираха някои от най-често срещаните негативни практики в бранш „Недвижими имоти”. Част от анализа представлява и посочване на начините, по които можем да разпознаем недобросъвестния брокер или т. нар. „домашен брокер”, който работи само в сивия сектор. Ето и по-интересните моменти от анализа.

Най-честите негативни практики за укриване на данъци са:

  • Издаване на ордери за платени комисионни, вместо фактури и касови бонове

  • Издаване на саморъчни разписки – свободен текст, включително върху комисионни договори вместо надлежен документ

  • Начисляване на комисионни въху данъчната оценка, а не върху реалната продажна цена и издаване на фактура, касов бон за по-ниската сума в нарушение на данъчното законодателство

Според „Сдружение брокери на имоти” силна обществена кампания чрез медиите, насочена къмпотребителите на услуги към това те да изискват фактури и касови бележки и то за реално платените суми, би била от изключителна подкрепа в справянето с този често срещан проблем. Друг начин е да се поканят потребителите да представят при необходимост пред държавните органи копия от предварителни договори, сключени с посредничество на агенции, на които са платили комисионна, а не са получили надлежен документ или не са получили такъв за цялата платена комисионна. Надлежните документи за реално платените комисионни възнаграждения защитават потребителите и при евентуално разваляне на сделката по вина на посредника те ще могат да искат обратно платените суми.

Друг често срещан проблем в бранша е работата на т. нар. домашни брокери – брокери на недвижими имоти от сивия сектор, които не отчитат законно работата си както пред клиентите си, така и пред държавните органи. „Сдружение брокери на имоти” посочиха някои от начините да се разпознаят подобни „брокери”:

  1. Рекламират като физически лица – собственици, пълномощницибез да са такива

  2. При обаждане по телефон се представят или за собственици, или за пълномощници на собственика, или за познати на собственика

  3. Не подписват комисионни договори

  4. Обявите на такива лица често включват изрази като “без посредник”, „за частни лица” и други подобни

„Сдружение брокери на имоти” продължават работата си в посока на това потребителите на услуги да получават професионална услуга по европейски стандарти и да бъдат максимално защитени. Първата много важна крачка в тази посока е създаването на Национален регистър на брокерите по подобие на Търговския регистър. Идеята е всички брокери на недвижими имоти да бъдат вписани в регистъра на база на придобита професионална квалификация, а процесите, свързани с воденето на регистъра, да бъдат контролирани от държавата чрез Агенцията по вписванията. По този начин брокерите, притежаващи професионална квалификация, ще бъдат идентифицирани като субекти, а гражданите ще имат възможността да осъществяват информиран избор при използването на брокерски услуги. Чрез национален регистър, контролиран от държавата, всички брокери ще бъдат равнопоставени. Присъствието на държавата като гарант на информацията в регистъра е необходимо, защото държавата разполага с човешки, технически и управленски ресурс, сграден фонд и опит в подобни дейности. Това е единственият начин, по който ще се избегне субективния момент на преценка дали даден брокер да бъде вписан или не, което ще се получи, ако частна браншова структура (камара), съставена от конкурентни фирми, води регистъра.

Сдружение брокери на имоти е учредено на 13 април 2013 г. Към момента в Сдружението членуват над 155 фирми.Сдружението цели защита на правата и интересите на своите членове и на потребителите на посреднически услуги чрез приемане на специален закон, с който да се въведат правила за работа на пазара на имоти, изпълнението на които да се контролира от съдилищата на Република България.

За повече информация:
Анета Русковска – 0887 748 622

Още новини