11 Октомври 2013 „Сдружение брокери на имоти” предлага създаването на Национален регистър на брокерите

by НСБИ

„Сдружение брокери на имоти”, в което членуват над 150 агенции, предлага създаване на задължителен Национален регистър на брокерите.

Идеята е всички брокери на недвижими имоти да бъдат вписани в регистъра на база на придобита професионална квалификация, а процесите, свързани с воденето на регистъра, ще бъдат контролирани от държавата чрез вече съществуващи държавни институции.

По този начин брокерите, притежаващи професионална квалификация, ще бъдат идентифицирани като субекти, а гражданите ще имат възможността да осъществяват информиран избор при използването на брокерски услуги. „Сдружение брокери на имоти” предлага в регистъра да се вписват всички работещи брокери и агенции с кратко досие, в което да се отбелязват професионалната квалификация на брокера, стажа, съдебното минало.

Другият нов момент, към който апелират от „Сдружение брокери на имоти”, е брокерите с професионален стаж над 3 години да бъдат вписвани без допълнителен изпит.

Чрез национален регистър, контролиран от държавата, всички брокери ще бъдат равнопоставени.

Според „Сдружение брокери на имоти” ролята на държавата трябва да се сведе само до създаване и поддръжка на регистъра, подобно на Търговския регистър.

От Сдружението предлагат вписванията в регистъра на брокерите да се извършва от служители на Агенцията по вписванията въз основа на документи, доказващи стаж (най-малко 3 години), или професионална квалификация и чисто съдебно минало. Присъствието на държавата като гарант на информацията в регистъра е необходимо, защото държавата разполага с човешки, технически и управленски ресурс, сграден фонд и опит в подобни дейности. Това е единственият начин, по който ще се избегне субективния момент на предценка дали даден брокер да бъде вписан или не, което ще се получи, ако частна браншова структура (камара), съставена от конкурентни фирми, води регистъра.

Ако подобен регистър бъде поддържан от частна браншова структура (Камара), както предлага другата организация на брокерите на недвижими имоти в страната – „Национално сдружение недвижими имоти”, то това ще създаде предпоставки за монополизиране на бранша, субективно ограничаване на достъпа до професията, оскъпяване на услугата за крайния потребител и дори влияние върху пазарните цени на имотите. Това е и основната разлика между вижданията на двете браншови организации.

„Европейската практика показва, че подобни регистри и регламентацията на посредническите услуги при покупко-продажба и наеми на недвижими имоти се водят от държавни институции, а не от чисто частни структури, споделя Пламен Матев, председател на „Сдружение брокери на имоти.”

Създаването на специален регистър на брокерите на недвижими имоти ще бъде първата важна и реална стъпка към новия закон, регулиращ бранша, по който експерти на „Сдружение брокери на имоти” работят. От Сдружението предлагат в бъдещия закон да залегне частично или изцяло придържането към Европейския стандарт БДС EN 15733, който определя изисквания към услугите на агентите за недвижими имоти и стандарти за изготвяне на договори. Според експерти на Сдружението е полезно да съществуват множество професионални организации на брокерите, в това число „Сдружение брокери на имоти”, „Национално сдружение недвижими имоти” и други, които да защитават интересите на своите членове.

„Сдружение брокери на имоти” вече има писмено уверение от Министерство на правосъдието, че оттам са готови да бъдат партньор и и окажат необходимото съдействие и експертна помощ при изготвянето и обсъждането на концепция и/или проект на бъдещ закон, регламентиращ дейността на брокерите на недвижимите имоти. Проведена е среща с Национална агенция по приходите в същата връзка, планирани са разговори с Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието.

За повече информация:
Анета Русковска, 0887 748 622

Още новини