Съгласно Чл. 8. от Устава на сдружението

(1) Членуването в сдружението
е доброволно.

(2)Членове
могат да бъдат еднолични търговци, юридически лица и граждански дружества по
чл.357 от ЗЗД, които споделят целите на сдружението и
средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и заплатят
имуществените вноски и членския внос по чл. 15 от Устава.

(3) В СБИ могат да членуват и асоциирани членове – физически, юридически лица и организации, които имат сходни цели и предмет на дейност  с тези на СБИ и заплащат 80 % от имуществените
вноски и членския внос. Асоциираните членове имат право да участват в Общото
събрание на Сдружението без право на глас.