ПОКАНА

За общо събрание на СНЦ„Сдружение брокери ма ИМОТИ“

Уважаеми членове на СНЦ „Сдружение брокери на имоти“ на основание решение от заседание на УС от 17.10.2022 г. и основание чл.23 aл.3 от Устава, УС свиква редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание на СНЦ «Сдружение брокери на имоти» на 19.11.2022 г. от 11.00 часа, в гр. Пловдив 4000 бул. Цар Борис III Обединител № 128, Хотел Пълдин КООП, конферентна зала №1, при следния

Дневен ред:

1/ Отчет за дейността на управителния съвет.

2/ Отчет на контролния съвет

3/ Избор на нов управителен съвет.

4/ Избор на контролен съвет.

5/ Промени в устава.

6/ Утвърждаване на новоприети членове.

7/ Вземане на решение за внасяне в НС на законопроект за „Брокерите на имоти“

9/ Вземане на решение за създаване на ЦПО към СБИ, или приемане на дарение, или придобиване по друг начин на съществуващо такова.

10/ Разни.

17.10.2022 г.                        гр. Пловдив