Събития

Archive for the ‘Без категория’ Category

Общо събрание на членовете на СНЦ «Сдружение брокери на имоти» на 28.04.2018 г.

На основание решение от заседание на УС от 20.03.2018 г. и чл.23 ал.1 и aл.3 от Устава, УС свиква редовно годишно  Общо събрание на членовете на СНЦ «Сдружение брокери на имоти» на 28.04.2018 г. от 10.00 часа, в гр.Пловдив, бул. „Руски” №70, хотел „Лайпциг”, зала „Бах”   при следния

Дневен ред:

1/ Отчет за дейността на СНЦ „Сдружение брокери на имоти” и управителния съвет за 2017 г.

2/ Отчет на контролния съвет на СНЦ „Сдружение брокери на имоти”,

3/ Решения за дейността на СБИ за периода 2018-2019 г.

4/ Разни.

УС свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на СНЦ «Сдружение брокери на имоти» на 29.04.2017 г. от 10.00 часа, в гр.Пловдив

На основание решение от заседание на УС от 12.03.2017 г. и чл.23 ал.1 и aл.3 от Устава, УС свиква редовно годишно  Общо събрание на членовете на СНЦ «Сдружение брокери на имоти» на 29.04.2017 г. от 10.00 часа, в гр.Пловдив, бул. „Руски” №70, хотел „Лайпциг”, зала „Бах”   при следния

Дневен ред:

1/ Отчет за дейността на СНЦ „Сдружение брокери на имоти” и управителния съвет за 2016 г.

2/ Отчет на контролния съвет на СНЦ „Сдружение брокери на имоти”,

3/ Решения за дейността на СБИ за периода 2017-2018 г.

4/ Разни.

УС свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на СНЦ «Сдружение брокери на имоти» на 16.04.2016 г. от 10.00 часа, в гр.Пловдив

На основание решение от заседание на УС от 12.03.2016 г. и чл.23 ал.1 и aл.3 от Устава, УС свиква редовно годишно  Общо събрание на членовете на СНЦ «Сдружение брокери на имоти» на 16.04.2016 г. от 10.00 часа, в гр.Пловдив, бул. „Руски” №70, хотел „Лайпциг”, зала „Бах”   при следния

Дневен ред:

1/ Отчет за дейността на СНЦ „Сдружение брокери на имоти” и управителния съвет за 2015 г.

2/ Отчет на контролния съвет на СНЦ „Сдружение брокери на имоти”,

3/ Решения за дейността на СБИ за периода 2016-2017 г.

4/ Разни.

Сдружение Брокери на имоти със съжаление съобщава за кончината на Чавдар Караджов. Нашата кауза загуби активен член на сдружението и УС на СБИ

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми колеги, днес входирахме проекто-закона – в Министерски съвет – до Бойко Борисов, и в Парламента – до Цецка Цачева.

Уважаеми колеги, днес входирахме проекто-закона – в Министерски съвет – до Бойко Борисов, и в Парламента – до Цецка Цачева.
Следващите стъпки са срещи с различни парламентарни групи и популяризация на позициите ни сред обществото.
Благодарим на всички за подкрепата до тук. Продължаваме!
Весели празници!

Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „Сдружение брокери на имоти“

УС на СДРУЖЕНИЕ БРОКЕРИ НА ИМОТИ АЛАРМИРА

УС на СДРУЖЕНИЕ БРОКЕРИ НА ИМОТИ

препоръчва на всички членове да прегледат публикувания в сайта на Народното събрание Проект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.
Апелираме регионалните структури да изкажат мнение след проведените срещи и анализиране на предвижданите промени, които смятаме, че реално ще засегнат услугите на Агенциите за недвижими имоти.
Очакваме вашите коментари и предложения на Електронна поща: info@sbibg.org

Линк към Проекта: http://parliament.bg/bills/43/554-01-14.pdf

 

ОЧАКВАМЕ И ОТ ДРУГИТЕ СРОДНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРАТА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ОТВЕТНА РЕАКЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА БРАНША

С уважение,
УС на СБИ

Решението за удължаване срока на сдружението ни  вече е в сила

Уважаеми колеги брокери членове на нашето сдружение и вие наши съмишленици, приемането на ясен регламент за работата на всеки един от нас е важно условие да се прекратят порочните практики в бранш недвижими имоти.

Благодарим на всички членове на сдружението за положените усилия през изминалата 2014 година за защита интересите на сдружението. Решението за удължаване срока на сдружението ни  вече е в сила и Ви призоваваме за удвояване на усилията до окончателно изпълнение на основната ни цел за регулация в бранш „Недвижими имоти“, което включва и заплащане на членския внос за 2015 година.

Управителният съвет Ви уведомява, че проекта за закон за държавен регистър на брокерите в Република България е готов за внасяне. Предстои ни още много работа по общественото обсъждане и обединяване на усилията на всички заети в бранша за обединяване интересите ни с членовете на сродни организации около практическото прилагане правилата на Европейския стандарт за посреднически услуги в сферата на недвижимите имоти и БДС EN 15733 и спазване на добрите пазарни практики.

УС свиква извънредно Общо събрание на делегати на членовете на 29.11.2014 г. от 10.00 часа, в седалището и на адреса на управление в гр.Пловдив, ул.”Арда” №5

УС свиква извънредно Общо събрание на делегати на членовете  на 29.11.2014 г. от 10.00 часа, в седалището и на адреса на управление в гр.Пловдив, ул.”Арда” №5 при следния Дневен ред:

1/ Вземане на решение за промяна на срока на Сдружението по чл. 4 от Устава.

Проект на решениеСдружението се създава за определен срок – до 31.12.2015 г.

2/ Разни.

Дата на публикуване 28 октомври 2014 година

РЕШЕНИЕ №1 На основание чл.23 от Устава, УС свиква редовно Общо събрание на 12.04.2014 г. От 9.30 до 16.30 часа, в гр.Пловидв, х-л Империал, ул. „ Арх. Камен Петков „ № 1А, в зала „ Империал „ – партер , при следния Дневен ред:

ПРОТОКОЛ

От заседание на УС на СБИ, проведено на 06.03.2014 г.

 

Днес, 06.03.2014 г. се проведе заседание на Управителния съвет на „Сдружение брокери на имоти”, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Арда” №5.

В заседанието взеха участие членовете на УС:

- Пламен Матев – Председател

- Огнян Балтаджиев – член на УС

- Чавдар Караджов– член на УС

- Илиана Василева– член на УС

- Радослав Глухов – член на УС.

За протоколчик беше избран Радослав Глухов

 

Заседанието протече по предварително обявения дневен ред:

 1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на СБИ;  за реда, условията и нормата на представителство при  избор на делегати за Общото събрание.
 2. Вземане на решение за провеждане на работна среща на представители на СБИ в гр. Варна
 3. Вземане на решение за представителството на делегатите.
 4. Обсъждане на ЗАКОНОПРОЕКТА на СБИ –докладват членовете на УС по региони.
 5. Текущо състояние на членския състав на СБИ- докладва Огнян Балтаджиев
 6. Други

 

По т.1 докладва Пламен Матев който предложи срок, ред, дата и място за провеждане на Общото събрание на Сдружението. Управителният съвет с единодушие взе следните:

 РЕШЕНИЕ №1

На основание чл.23 от Устава, УС свиква редовно Общо събрание на 12.04.2014 г. От 9.30  до 16.30 часа, в гр.Пловидв, х-л Империал, ул. „ Арх. Камен Петков „ № 1А,  в зала „ Империал „ – партер , при следния Дневен ред:

 

1. Регистрация

от 9,30 до 10.30 часа

 

2. Отчет за дейноста на СБИ и УС за периода от учредителното събрание до момента.

От 10.30 до 11.00 часа                                               Докладва: Пламен Матев

 

3.Отчет на Контролния съвет

От 11.00 до 11.30 часа                                   Докладва: Емил Кундев

 

3.Обсъждане и приемане отчета на УС и Контролния съвет

 

от 11.30 до 12.00 часа

 

4.Промяна в състава на Управителния съвет -избор на нови членове.

От 12.00 до 12.30 часа                                   Докладва: Илиана Василева

 

Пауза: 12.30 до 13.30 часа

 

5. Вземане на решение за промяна на срока на Сдружението по чл.4 от Устава, за допълване на целите на Сдружението и средствата за постигането им. Други промени в Устава.

От 13.30 до 14.30 часа                                                 Докладва: Румен Димов

 

6. Представяне на предложението за Закон за дейноста на брокерите на недвижими имоти, изготвен от работна група на Сдружението.

 

От 14.30 до 15.30 часа                                               Докладват:Цветелин Золев и

Антоанета Ненова

 

7. Разни

от 15.30  до 16.30 часа

 

По т.2 докладва Огнян Балтаджиев. УС взе следното

 

РЕШЕНИЕ №2

 

 Да се проведе регионална работна среща на тема: Дейност на – 13 Април 2013 – Март 2014 и представяне на изготвения от сдружението законопроект на членовете на СБИ, работещи на територията на гр.Бургас, област Бургас, гр. Варна и област Варна и Добрич на 22.03.2014 г. от 12.00 часа до 16.00 часа в хотел „Аква“, гр. Варна. От страна на Управителния съвет в работната среща да участват:

- Пламен Матев – Председател на „Сдружение брокери на имоти”

- Илиана Василева – Заместник-председател на „Сдружение брокери на имоти”

- Радослав Глухов – Член на Управителния съвет на „Сдружение брокери на имоти”

- Чавдар Караджов – Член на Управителния съвет на „Сдружение брокери на имоти”

- Огнян Балтаджиев – Член на Управителния съвет на „Сдружение брокери на имоти”

 

На срещата да бъдат поканени: Societe Generale Eкспресбанк в качеството на спонсор на събитието

Срещата да протече при следния Дневен ред:

 1. Представяне на присъстващите членовете на УС на сдружението – 12.00 – 12.10 – Огнян Балтаджиев
 2. Отчет на дейността на сдружението в общ план срещите с държавни институции и събрания членски внос за периода от създаването на 13 Април 2013 г. – 12.15 – 12.45 – Пламен Матев
 3. Представяне на законопроекта изготвен от СБИ – 12.45 – 13.45 – Илиана Василева и Антоанета Ненова
 4. Презентация на спонсора на събитието – 13.45 – 14.05 -  Societe Generale Eкспресбанк
 5. Отчет на ПР кампанията и медийните изяви на сдружението за периода от създаването на 13 Април 2013 до Март 2014 – 14.05 – 14.35 – Чавдар Караджов
 6. Анализ на стратегията на сдружението като браншова организация – 14.35 – 14.50 – Радослав Глухов
 7. Обобщение на срещата – 14.50 – 15.20 – Огнян Балтаджиев
 8. Възможност за задаване на въпроси от страна на присъстващите 15.20 – 16.00

По т.3 докладва Пламен Матев. УС взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 3

 

На основание чл.19 ал.2 от Устава, Управителният съвет реши: Общото събрание да се състои от делегати, при норма на представителство 1 (един) делегат да представлява до 10 членове на Сдружението. Изборът на делегати да се извърши на регионален принцип в срок до 20.03.2014 г. Управителният съвет възлага организацията и провеждането на избора на делегати, както следва:

-          за гр.София и региона  – на Илияна Василева

-          за гр.Пловдив и региона – на Пламен Матев

-          за гр. Бургас и региона – на Радостина Шивачева

-              за гр.Варна и региона – на Огнян Балтаджиев, които следва да представят протоколи с избраните делегати в срок до 20.03.2014 г.

 

По т.4 докладваха членовете на УС.

 

РЕШЕНИЕ №4

 

 УС реши: да се проведат работни срещи с членовете на Сдружението по региони, на които да бъде обсъден законопроекта за дейността на брокерите, изготвен от работна група към СБИ. Да се обобщят направените от членовете предложения за допълнения и изменения в законопроекта, които да бъдат представени в писмена форма пред УС в срок до 20.03.2014 г.

Възлага изпълнението на решение № 4 на членовете на УС по региони и както следва:

-          за град и област Пловдив – на Пламен Матев

-          за град и област София – на Илиана Василева

-          за град и област Варна – на Огнян Балтаджиев

-          за град Габрово и региона – на Радослав Глухов

-          за град и област Благоевград – на Чавдар Караджов.

 

По т.4 докладваха Огнян Балтаджиев и Пламен Матев. Същите посочиха, че три дружества не са платили членския си внос за 2013 г. и са изявили желание да напуснат Сдружението, поради което УС с единодушие взе следното:

 

РЕШЕНИЕ №5

 

на основание чл. 13 ал.4 от Устава се прекратява членството на „Имоти Варна” ЕООД, ДЗЗД „Стил проект – Димитрова” и „България за вас” ЕООД -гр. Сливен.

 

След направените разисквания и проведеното гласуване предложението беше прието с 5 гласа за, 0 против